Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 16122
224... 01.02.2024. Europski sud za ljudska prava

Ugulava v. Gruzija br. 2.

Okolnost da je član vijeća Vrhovnog suda, koje je odlučivalo o izvanrednom pravnom lijeku koji je podnijelo Glavno državno odvjetništvo, bio sudac koji je u vrijeme podnošenja tog lijeka i u žalbenoj fazi kaznenog postupka bio glavni državni odvj...
Pročitano
Gž-... 17.01.2024. Županijski sud Zagreb

Smetanje posjeda

U situaciji kada netko ima određenu stvar u isključivoj faktičnoj vlasti (čl. 10. st. 1. ZV), ponašanje drugoga kojim se ne dovodi u pitanje isključivost u vršenju te vlasti i kojim se ne nameće određeno trpljenje, takvo postupanje drugoga nema zn...
Pročitano
Gž-... 09.01.2024. Županijski sud Zagreb

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

U situaciji ugovorenog zajedničkog života stranaka za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju radi poremećenosti odnosa potrebno je da se ispune dva uvjeta: da su međusobno odnosi stranaka poremećeni (objektivni kriteriji) i da je zajednički život...
Pročitano
C-1... 21.12.2023. Sud Europske unije

Komisija protiv Danske

Ograničenje razdoblja parkiranja na javnim odmorištima uzduž danskih autocesta ne dovodi do prepreke slobodnom pružanju usluga prijevoza u skladu s Uredbom br. 1072/2009, s obzirom na to da postoji alternativni parkirni kapaciteti koje osigur...
Pročitano
Gž-... 20.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ostvarivanje prava po naknadno pronađenoj oporuci

Tužitelj kao osoba koja je sudjelovala u ostavinskom postupku nije vezan pravomoćnim rješenje o nasljeđivanju glede prava koja mu pripadaju po naknadno pronađenoj oporuci, međutim on svoja prava koja proizlaze iz oporuke može ostvarivati u parnici...
Pročitano
Gž-... 19.12.2023. Županijski sud Zagreb

Ukidanje služnosti puta

Sama činjenica što javni put (z. k. č. 12074 k.o. Čučerje Novo površine 1211 m2 /stari broj k. č. 5979 k.o. Čučerje/), nije asfaltiran, nije i ne može biti osnova za zaključak da "javni put nije barem iste kvalitete i kakvoće kakav je put na poslu...
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - zastara prava na utvrđivanje porezne obveze

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da za nastup apsolutne zastare utvrđenja porezne obveze nije od utjecaja kad je drugostupanjsko porezno rješenje dostavljeno poreznom obvezniku, nego kad je doneseno.
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravo vlasništva - raspolaganje države privatnim vlasništvom

Pri privremenom miješanju države u privatno pravo vlasništva, odnosno u slučaju kad vlasti oduzmu privatnu imovinu te njome zakonito raspolažu na način da je daju nekom drugom na uporabu, vlasti moraju poduzeti razumne mjere nužne za njezino očuva...
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje – zastara prava na naplatu poreznog duga

Ustavnopravno je prihvatljivo stajalište da su početak tijeka zastare kod utvrđivanja porezne obveze i kod zastare naplate porezne obveze različiti te je u ovršnom postupku radi naplate poreznog duga odlučan datum kad je porezni dug utvrđen i podo...
Pročitano
U-I... 19.12.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Dopuštenost ustavne tužbe - iscrpljenost pravnog puta

Načelo supsidijarnosti konkretne ustavnosudske kontrole podrazumijeva obvezu podnositelja da podnesu posebnu ustavnu tužbu protiv rješenja Vrhovnog suda o odbačaju prijedloga za dopuštenje revizije zbog povrede ustavnih i konvencijskih prava.
Pročitano
Gž-... 05.12.2023. Županijski sud Zagreb

Pravni interes

Kada su tuženici pred prvostupanjskim sudom osporili postojanje pravnog interesa, drugostupanjski sud je ovlašten nakon donošenja odluke o tužbenom zahtjevu, provjeravati postojanje pravnog interesa.
Pročitano
Ppž... 29.11.2023. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Prekršajno pravo – načelo zakonitosti

Do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 52/21) nije bilo propisano kao prekršaj niti sankcionirano obavljanje djelatnosti trgovine voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s o...
Pročitano
C-1... 28.11.2023. Sud Europske unije

OP v Commune d’Ans

Članak 2. st. 2. toč. (b) Direktive Vijeća 2000/78 treba tumačiti tako da se interno pravilo općinske uprave, kojim se članovima osoblja te uprave općenito i bez razlike zabranjuje da na radnom mjestu vidljivo nose bilo kakav simbol koji otkriva ...
Pročitano
Gž-... 28.11.2023. Županijski sud Zagreb

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Pravo tražiti raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju zato što druga stranka ne izvršava svoju obvezu je imovinsko pravo koje prelazi na nasljednike. Naime, kada je primalac uzdržavanja za života imao pravo tražiti raskid ugovora radi toga, što dr...
Pročitano
Gž-... 28.11.2023. Županijski sud Zagreb

Pasivna legitimacija u sporu utvrđenja vlasništva prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu

U sporu radi utvrđenja da je stečeno vlasništvo prenamjenom zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu pasivno su legitimirani svi suvlasnici koji tužiteljima nisu priznali to pravo odgovarajućom ispravom, jer u protivnom nije moguće o...
Pročitano
C-3... 23.11.2023. Sud Europske unije

Weingut A v Land Rheinland-Pfalz

Može se smatrati da je proizvodnja vina „u potpunosti” obavljena na gospodarstvu po kojem je vino nazvano, u smislu članka 54. st. 1. drugog podstavka Delegirane uredbe 2019/33, ako to gospodarstvo daje tiještiti grožđe u objektu za tiještenje koj...
Pročitano
Gž ... 21.11.2023. Županijski sud Zagreb

Opasna djelatnost

Neka djelatnost predstavlja povećanu opasnost kad u njezinom redovitom toku, načinu obavljanja može biti ugroženo zdravlje ljudi ili imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pažnju osoba koje obavljaju tu djelatnost. Seminar iz borilačkih...
Pročitano
Gž-... 20.11.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost

U sudskom vanparničnom postupku radi razvrgnuća suvlasničke zajednice nadležan je općinski sud na čijem se području nalazi zajednička imovina. Ako se ova nalazi na području više općinskih sudova suvlasnik može svoj prijedlog radi raskidanja zajedn...
Pročitano
Gž-... 20.11.2023. Županijski sud Zagreb

Razvrgnuće isplatom

Ne može se, a kako to čini prvostupanjski sud, smatrati da je ispunjen uvjet iz čl. 51. st. 3. ZV u situaciji kada predlagateljica nije suvlasnik  9/10 dijela,  ali da zajedno sa suvlasničkim dijelom prvoprotustranke koja se ne protivi p...
Pročitano
U-I... 14.11.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - troškovi upravnog spora

U okolnostima u kojim je Ustavni sud ukinuo presude upravnih sudova i rješenja upravnih tijela te predmet vratio nadležnom prvostupanjskom upravnom tijelu na ponovni postupak, postoji, glede zahtjeva za naknadu troškova upravnog spora u kojem su d...
Pročitano
U-I... 14.11.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Kažnjavanje odgovorne osobe tijekom izvida – pretpostavka nedužnosti, pravo na zaštitu od samooptuživanja

Izricanje novčane kazne odgovornoj osobi u pravnoj osobi koja tijekom izvida nije na zahtjev državnog odvjetnika dostavila traženu podatke (članak 206.g ZKP-a) ne dovodi do povrede pretpostavke nedužnosti i prava na zaštitu od samooptuživanja.
Pročitano
Gž ... 14.11.2023. Županijski sud Zagreb

Ovrha protiv nasljednika

Na visinu vrijednosti naslijeđene imovine sud pazi samo na prigovor nasljednika.
Pročitano
U-I... 14.11.2023. Ustavni sud Republike Hrvatske

Pravično suđenje - troškovi upravnog spora

U okolnostima u kojima je Ustavni sud ukinuo presude upravnih sudova i rješenja upravnih tijela te predmet vratio nadležnom prvostupanjskom upravnom tijelu na ponovni postupak, postoji, glede zahtjeva za naknadu troškova upravnog spora u kojem su ...
Pročitano
Gž-... 14.11.2023. Županijski sud Zagreb

Sudski polog

Postupak osnivanja sudskog pologa je izvanparnični postupak u kojemu se ne odlučuje o postojanju određenog pravnog odnosa, niti o postojanju tražbine, ili njezinom vjerovniku i dužniku, već je dovoljno da predlagatelj kao dužnik dospjele tražbine ...
Pročitano
Gž-... 07.11.2023. Županijski sud Zagreb

Uračunavanje dara

Kako su predmet darovanja tuženoj od strane pok. ostavitelja bila novčana sredstva i to tadašnjih 2.500,00 din,  za utvrđivanje vrijednost tog dara (primljenog novčanog iznosa) na dan smrti ostavitelja bilo je potrebno, zbog proteka vremena o...
Pročitano
Gž-... 07.11.2023. Županijski sud Zagreb

Poslovodstvo bez naloga

Tužiteljica, koja je ulaganja u nekretninu vršila bez izričite suglasnosti tužene, ali uz znanje tužene koja se nije protivila ulaganjima, ima pravo koje ima poslovođa bez naloga, odnosno ima pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova za nekretni...
Pročitano
Gž-... 07.11.2023. Županijski sud Zagreb

Zastara

Odredba čl. 372. st. 2 Zakona o obveznim odnosima, "Narodne novine" br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01 – dalje: ZOO), o trogodišnjem roku zastare potraživanja kamata primjenjuje se u slučaju kada se tužbom potražuje kamata ...
Pročitano
Gž-... 07.11.2023. Županijski sud Zagreb

Zastara

Odredba čl. 372 st. 2 Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01) o trogodišnjem roku zastare potraživanja kamata primjenjuje se u slučaju kada se tužbom potražuje kamata kao samostalno ...
Pročitano
C-3... 26.10.2023. Sud Europske unije

FT protiv DW

Članak 12. st. 5. i članak 15. st. 1. i 3. Opće uredbe o zaštiti podataka treba tumačiti na način da se voditelju obrade nalaže obveza da ispitaniku osigura bez naknade prvu kopiju njegovih osobnih podataka koji se obrađuju, čak i ako je taj zahtj...
Pročitano
Gž-... 24.10.2023. Županijski sud Zagreb

Ošasna imovina

Odgovornost jedinice lokalne samouprave za dugove ostavitelja sukladno odredbi čl. 139. ZN ograničena je ne samo visinom (čl. 139. st. 3. ZN), već i imovinom kojom jedinica lokalne samouprave odgovara (čl. 139. st. 6. ZN). To znači da se, sukladno...
Pročitano

Filteri