Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 1344
Ugovor o leasingu

Člankom 4. st. 1. Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13) propisano je da je posao leasinga pravni posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga na način da od dobavl...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Ugovor o licenciji žiga

Člankom 699. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 155/23) propisano je da se ugovorom o licenciji obvezuje davatelj licencije ustupiti stjecatelju licencije u cjelini...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za lišenje roditeljske skrbi

Člankom 170. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud roditelja lišiti prava na roditeljsku skrb u izvanparničnom postupku ka...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za produljenje roditeljske skrbi

Člankom 91. st. 1. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, u svrhu ...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti

Člankom 25. st. 1. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da brak ne može sklopiti osoba koja nije punoljetna. Samo iznimno sud može ...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog za dopuštanje sklapanja braka osobi lišenoj poslovne sposobnosti

Prema članku 26. st. 3. Obiteljskog zakona, ako skrbnik iz stavka 2. toga članka odbije dati odobrenje za sklapanje braka, osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje s...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog radi lišenja poslovne sposobnosti

Člankom 234. st. 1. Obiteljskog zakona ((Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja zbog duševnih s...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti

Člankom 234. st. 1. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da će sud u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja zbog duševnih sm...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog radi raspolaganja imovinom koja je djetetu darovana

Člankom 98. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23) propisano je da roditelji ne smiju upravljati imovinom djeteta koju je dijete naslijedilo ili m...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Prijedlog sudu da odluči koji će od roditelja zastupati dijete kod promjene imena

Prema čl. 100. st. 5. Obiteljskog zakona (Nar. nov., br. 103/15, 98/19, 47/20, 49/23 i 156/23), ako roditelj koji zastupa dijete u stvarima iz stavka 1. toga članka ne može pribavi...

Datum objave: 12.01.2024.

Pročitano
Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga

Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga uobičajeno se sklapa u pisanom obliku, a valja reći da se i dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave. U nastavku donosimo primjer Ugov...

Datum objave: 12.12.2023.

Pročitano
Ugovor o donaciji

Člankom 2. Zakona o obveznim odnosima propisano je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim prop...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o poslovnoj suradnji

Člankom 2. Zakona o obveznim odnosima propisano je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim prop...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o vlasništvu na posebnim dijelovima i međusobnim odnosima upri uporabi nekretnine

Člankom 47. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno te da mu to pravo ne zastarijeva...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o rješavanju imovinskopravnih odnosa

Člankom 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 156/22) propisano je da sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Re...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Sporazum o pravnim posljedicama razvoda braka

Člankom 52. Obiteljskog zakona utvrđeno je oko kojih se pitanja mogu sporazumijeti bračni drugovi prilikom razvoda braka.

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o vođenju knjigovodstva

Člankom 7. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 - 82/23) propisano je da ako poduzetnik povjeri obavljanje računovodstvenih poslova i funkcije računovodstva drugim p...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Ugovor o utvrđivanju vlasništva na posebnim dijelovima i uređenju odnosa između vlasnika

Člankom 43. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da ako se nekretnina sastoji od zemljišta sa zgradom, suvlasnik čiji je suvlasnički dio te nekretnine ...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Tužba radi poništaja arbitražnog pravorijeka

Prema članku 36. Zakona o arbitraži protiv pravorijeka arbitražnog suda može se podnijeti tužba za poništaj. Pravorijek može poništiti sud iz članka 43. stavka 1. toga Zakona, i to...

Datum objave: 06.12.2023.

Pročitano
Punomoć - prodaja automobila

Punomoć za obavljanje svih radnji vezano uz prijenos vlasništva daje se u pisanom obliku i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, već samo vlastoručno potpisana. U nastavku d...

Datum objave: 07.11.2023.

Pročitano
Ugovor o prokuri

Prokura je trgovačka punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima. Prokura se daje u pisanom obliku na način predviđen izjavom o osnivanju društv...

Datum objave: 07.11.2023.

Pročitano
Punomoć - obavljanje redovitog tehničkog pregleda vozila

Punomoć za obavljanje redovitog tehničkog pregleda u praksi mora biti u pisanom obliku i ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. U nastavku donosimo ogledni primjer punomoći v...

Datum objave: 07.11.2023.

Pročitano
Izjava o opozivu oporuke

Prema članku 64. Zakona o nasljeđivanju oporučitelj može uvijek opozvati oporuku, u cjelini ili djelomično, očitovanjem danim u bilo kojem obliku u kojem se po zakonu može napravit...

Datum objave: 03.11.2023.

Pročitano
Žalba na rješenje o ovrsi

Razlozi za podnošenje žalbe na rješenje o ovrsi propisani su čl. 50. Ovršnoga zakona. Podnošenje žalbe ne sprječava provedbu ovrhe i ostvarenje ovrhovoditeljeve tražbine, ali ovrše...

Datum objave: 31.10.2023.

Pročitano
Žalba na rješenje o ovrsi nakon proteka roka 

Ovršenik može, do dovršetka ovršnog postupka, zbog razloga iz članka 50. stavka 1. točke 7. i točaka 9. do 11. Ovršnog zakona podnijeti žalbu protiv rješenja o ovrsi i nakon njegov...

Datum objave: 31.10.2023.

Pročitano
Ugovor o prodaji s obročnom otplatom cijene

Člankom 464. Zakona o obveznim odnosima propisano je da se ugovorom o kupoprodaji pokretne stvari s obročnom otplatom cijene obvezuje prodavatelj predati kupcu pokretnu stvar prije...

Datum objave: 27.10.2023.

Pročitano
Obavijest o namjeri izmjene ili raskida ugovora

Člankom 370. Zakona o obveznim odnosima propisano je da je strana koja je ovlaštena zbog promijenjenih okolnosti zahtijevati izmjenu ili raskid ugovora dužna o svojoj namjeri obavi...

Datum objave: 27.10.2023.

Pročitano
Sporazum o raskidu ugovora

Člankom 288. Zakona o obveznim odnosima propisano je da se ugovori propisanog oblika mogu raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku, osim ako je za određeni slučaj zakonom predviđen...

Datum objave: 27.10.2023.

Pročitano
Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu

Otkaz ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu donosi se u skladu s čl. 115. st. 1. toč. 4. Zakona o radu.

Datum objave: 26.10.2023.

Pročitano
Revizija po dopuštenju

Reviziju protiv drugostupanjske presude stranka može podnijeti ako je Vrhovni sud Republike Hrvatske dopustio podnošenje revizije prethodno odlučujući o prijedlogu za dopuštenje re...

Datum objave: 25.10.2023.

Pročitano

Filteri