Informator broj 6597 od 21. listopada 2019.

UVODNIK

Elektronička komunikacija u parničnom postupku

Ovim člankom Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske nastavlja detaljniju razradu bitnih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku1 od kojih je jedna od važnijih elektronička komunikacija na sudovima, koja bi, kada se ispune svi uvjeti, trebala ubrzati i pojednostavniti komunikaciju, ali i smanjiti troškove postupka te znatno otkloniti dosadašnje probleme vezane uz dostavu putem pošte. To bi posljedično moralo ubrzati druge postupke u kojima se Zakon o parničnom postupku primjenjuje supsidijarno.
Autor: Dragan Katić

Sadržaj

Provjera znanja i vještina kandidata u postupku zapošljavanja
Autor: Hrvoje Orešić

Stručni članak

Izloženi sve većoj konkurenciji na tržištu, poslodavci se suočavaju s izazovom privlačenja, odabira i zadržavanja najboljih radnika. Provjera znanja i vještina (testiranje) kandidata tijekom postupka zapošljavanja najčešća je metoda kojom se nastoje povezati vještine, kvalifikacije i osobine kandidata s organizacijskim zahtjevima poslodavca. Autor iznosi prikaz osnovnih vrsta testiranja kandidata u postupku zapošljavanja, analizira specifičnosti popunjavanja radnog mjesta putem internog oglasa i javnog natječaja, razmatra prednosti i nedostatke pojedinog načina testiranja, pojašnjava osnovne vrste testiranja i iznosi preporuke za uređenje postupka testiranja.

Abecedarij upravnog postupka: Obveznost pravila o stvarnoj i mjesnoj nadležnosti
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 17. ZUP-a

Obveze ministara i čelnika upravnih organizacija prilikom raspolaganja imovinom
Autor: Ana Zorić

Stručni članak

Odluka o visini vrijednosti nefinancijske imovine kojom je ovlašten raspolagati čelnik tijela državne uprave na snazi je od 1. kolovoza 2019. Prema njoj, ministri i čelnici upravnih organizacija prilikom raspolaganja imaju određene dodatne obveze pa u članku autorica razmatra o čemu je potrebno voditi računa u postupcima koji prethode raspolaganju.

Je li u svakom slučaju osigurana konvencijska zaštita prava na dom
Autor: Mladen Pavlović

Stručni članak

U članku razmatramo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-III-2857/2013 od 5. siječnja 2017., gdje fizička osoba koristi dom bez valjane pravne osnove, odnosno na pravnoj osnovi koja je prestala, zbog čega se smatra da unatoč neprovođenju testa razmjernosti u skladu sa standardima Europskog suda za ljudska prava, podnositeljici ustavne tužbe nije povrijeđeno ustavno i konvencijsko pravo na dom. Tu odbijajuću Odluku Ustavnog suda autor analizira i preispituje, jer je do sada upravo taj Sud ustrajao na provođenju testa razmjernosti i tih standarda.

Vremeplov: Sveobuhvatni mirovni sporazum za Kambodžu (Pariški mirovni sporazumi) – 23. listopada 1991.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Rat u Vijetnamu utjecao je na političku situaciju u njegovoj susjednoj zemlji, Kambodži, koja je svoju potpunu samostalnost stekla 1955. godine i na čijem je čelu bio princ Norodom Sihanouk.

MAGIA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Augursku disciplinu i slične oficijalne religijske postupke otpočeli su neprimjereno nazivati »magijskima« tek pojedini znanstvenici rimskog prava u 20. st., potpavši pod utjecaj jednog smjera moderne znanosti o religiji.

Provjera i ravnoteža triju grana vlasti na engleski način
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Prosječan poznavatelj europskih političkih prilika u Republici Hrvatskoj pomislio bi da je članstvo Velike Britanije u europskim integracijama bilo neupitno od samoga njihova osnivanja zbog njezine moći, gospodarske snage i razvijenosti. Stvarnost je ipak bila malo drukčija. Britanija nije potpisnica sporazuma kojima je ustanovljena Europska ekonomska zajednica.

Aktivna i pasivna legitimacija u sporovima naplate zajedničke pričuve
Autor: Zinka Bulka

Stručni članak

U ovom članku autorica nastoji ukazati na različitost sudske prakse u sporovima koji se vode zbog naplate zajedničke pričuve, upozoriti na odluke Ustavnog suda koje su riješile određena sporna pitanja, ali ih sudovi još uvijek zanemaruju i ne primjenjuju[*], te predlaže neka rješenja koja bi mogla dovesti do rješavanja određenih problema te usklađenja sudske prakse. [*] Sukladno članku 31. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99, 29/02 i 49/02), odluke i rješenja Ustavnog suda obvezatna je i dužna poštovati svaka fizička i pravna osoba.

Elektronička komunikacija u parničnom postupku
Autor: Dragan Katić

Stručni članak

Ovim člankom Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske nastavlja detaljniju razradu bitnih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku[*], od kojih je jedna od važnijih elektronička komunikacija na sudovima, koja bi, kada se ispune uvjeti, trebala ubrzati i pojednostavniti komunikaciju, ali i smanjiti troškove postupka te znatno otkloniti dosadašnje probleme vezane uz dostavu putem pošte. To bi posljedično moralo ubrzati druge postupke u kojima se Zakon o parničnom postupku primjenjuje supsidijarno.  

Informatorovi pravni alati: Prijedlog za provedbu ovrhe na motornom vozilu

Stručni članak

Prema članku 133. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17), za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na pokretninama i za provedbu te ovrhe mjesno je nadležan sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za ovrhu, one nalaze.

Glaisen protiv Švicarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Iako podnositelj zahtjeva nije mogao pogledati određeni film u određenom kinu koje nema osiguran pristup za osobe s invaliditetom, ta okolnost ne predstavlja dovoljnu razinu ozbiljnosti povrede ili miješanja u njegova prava na privatan život da bi se mogla smatrati diskriminatornom u okviru švicarskog zakona

Kazneni postupak – produljenje istražnog zatvora nakon podnošenja optužnice
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Prekoračenje roka za ispitivanje zakonskih uvjeta za daljnju primjenu istražnog zatvora nakon podnošenja optužnice neće dovesti do povrede prava na djelotvornu sudsku kontrolu zakonitosti istražnog zatvora ako ukupno razdoblje prekoračenja nije bilo nerazumno, a istražni zatvorenik je unutar toga razdoblja podnio prijedlog za ukidanje istražnog zatvora o kojem je sud promptno odlučio i za koji su dani dostatni i relevantni razlozi

Obvezno pravo – naknada štete – smrt bliske osobe – ovlaštenici
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pastorak - dijete izvanbračnog druga ima pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete zbog smrti izvanbračnog druga svog roditelja s kojim je živio i bio emocionalno povezan

Parnični postupak – obveza plaćanja sudske pristojbe
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Odredbom članka 13. st. 1. Zakona o sudskim pristojbama propisano je da kada stranka oslobođena od plaćanja pristojbi uspije u postupku, pristojbe koje bi trebala platiti da nije bila oslobođena, plaća stranka koja nije oslobođena od plaćanja pristojbi, i to u omjeru u kojem je oslobođena stranka uspjela u postupku

Obnova kuće
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Neispunjavanje uvjeta prebivanja na adresi kuće za koju se traži obnova, razlog je za odbijanje zahtjeva za obnovu

Prava radnika za rad na Dan neovisnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Nekoliko naših radnika radilo je na Dan neovisnosti (8. 10., utorak). Koja im sve prava pripadaju za rad na dan blagdana?

Porezni tretman školarine

Vi pitate - mi odgovaramo

Ustanova za obrazovanje odraslih planira provoditi program obrazovanja odraslih verificiran od nadležnog ministarstva. Je li ustanova obvezna obračunavati porez na dodanu vrijednost za školarine? Ako nije obvezna, je li u tom slučaju ustanova obvezna prije naplaćene prve školarine, a radi korištenja oslobođenja, podnijeti dokaze Poreznoj upravi da je nadležno ministarstvo verificiralo program ili se ti dokazi samo moraju čuvati kao poslovna dokumentacija?

Prijenos imovine društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Dioničko društvo želi prenijeti na drugo trgovačko društvo, kao osnivački ulog, nekretninu u kojoj je obavljalo svoju djelatnost. Ta nekretnina odgovara vrijednosti većoj od polovine iznosa temeljnog kapitala. Taj prijenos nekretnine predstavlja veliku strukturnu promjenu koja će za posljedicu imati i promjenu predmeta poslovanja. Je li u tom slučaju potrebno da glavna skupština donese odluku da je suglasna s takvim prijenosom imovine, odnosno je li za valjanost ugovora o prijenosu imovine u tom slučaju potrebna suglasnost glavne skupštine?

Obavljanje poslova vodnih redara od strane komunalnih redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradski odjel za promet i komunalno gospodarstvo od Državnog inspektorata zaprimio je nekoliko prijava iz nadležnosti vodnog redara, uz dopis kojim se pojašnjava da javni isporučitelj vodnih usluga još nema zaposlenog vodnog redara pa se prijave zbog toga dostavljaju na postupanje komunalnom redaru, sukladno članku 81. st. 4. Zakona o vodnom gospodarstvu. Je li komunalni redar ovlašten postupati po takvim prijavama?

Prestanak obveze uzdržavanja – troškovi postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li tuženik koji je u odgovoru na tužbu, prije nego što se upustio u raspravljanje priznao tužbeni zahtjev, dužan nadoknaditi parnični trošak tužitelju koji tužbom traži utvrđenje da je prestala njegova obveza uzdržavanja djeteta utvrđena pravomoćnom sudom presudom kada je dijete završilo srednjoškolsko školovanje i postalo punoljetno?

Filteri